Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 

1.1. Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.czechskating.org (dále jen „E-shop„) je společnost Czech Figure Skating s.r.o., IČO 04334434, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 246058, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Prodávající“).

 

1.2. Prodávající je schopen účinně provozovat E-shop pouze za předpokladu současného zpracovávání dále vymezených osobních údajů, které se týkají fyzické osoby nakupující v E-shopu nebo fyzické osoby zastupující při nákupu v E-shopu osobu právnickou (veškeré tyto fyzické osoby společně – dále jen „Kupující“).

 

1.3. Prodávající poskytuje za účelem splnění informační povinnosti vyplývající z právní úpravy ochrany osobních údajů tyto základní informace (dále jen tato nebo tyto „Informace“), které se týkají zpracovávání osobních údajů Kupujících coby tzv. subjektů údajů, a to Prodávajícím coby tzv. správcem.

 

1.4. Kupující mohou vůči Prodávajícímu uplatnit práva vyplývající z právní úpravy ochrany osobních údajů nebo ohledně jejich zpracování vznášet dotazy, žádosti nebo podávat námitky, a to prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího eshop@czechskating.org nebo poštou na adresu sídla Prodávajícího.

 

1.5. Při zpracovávání osobních údajů Prodávající dodržuje povinnosti uložené mu zejména:

 

 • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a
 • obecně závaznými právními předpisy České republiky, které se týkají ochrany osobních údajů (zejm. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).

 

1.6. Vymezení pojmů – pro další práci s touto Informací se rozumí:

 

Osobním údajem jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické a jiné identity;

 

Zpracováním jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení či pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

 

Správcem Prodávající coby osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

 

Zpracovatelem Prodávající coby osoba, která zpracovává osobní údaje v souvislosti s provozováním E-shopu, a dále společnost Shoptet s.r.o. , Dvořeckého 628/, 169 00 Praha 6
Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675 coby provozovatel internetové aplikace shoptet.cz. Zpracování případným dalším zpracovatelem se dále řídí dohodou uzavřenou podle čl. 28 GDPR.

 

Příjemcem fyzická nebo právnická osoba, kterým jsou osobní údaje poskytnuty např. v souvislosti s plněním závazků ze smlouvy (zejm. dopravce).

 

1.7. Zpracování osobních údajů provádí Prodávající manuálně i automatizovaně (pomocí výpočetní techniky) a v listinné i v elektronické podobě, vždy v závislosti na povaze konkrétního zpracování.

 

1.8. Prodávající není aktuálně povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a ani jej nejmenoval dobrovolně.

 

 1. Kategorie osobních údajů, způsob a účel zpracování

 

2.1. Prodávající zpracovává osobní údaje získané od osoby Kupujícího, který učinil objednávku v E-shopu. V některých případech mohou být Prodávajícím zpracovávané údaje získány rovněž z veřejných zdrojů (zejm. veřejných rejstříků, veřejných seznamů či zpřístupněných údajů z registrů a evidencí veřejné správy).

 

2.2. Osobní údaje jsou Prodávajícím zpracovávány výlučně v souvislosti s provozováním E-shopu. Bez tohoto zpracování by činnost Prodávajícího spočívající v provozování E-shopu nebyla možná. Prodávající proto zdůrazňuje, že pokud zpracovává osobní údaje, činí tak pouze proto, aby mohl plnit své zákonné povinnosti vyplývající pro něj ze zvláštních právních předpisů (zejm. účetnictví/daně), popř. aby mohl řádně splnit kupní smlouvu uzavřenou s Kupujícím.

 

2.3. Prodávající zpracovává následující kategorie osobních údajů Kupujících:

 

adresní a identifikační údaje: zejména jméno a příjmení, název firmy, e-mailová adresa, tel. číslo, IČO a případně DIČ, popř. údaj o zápisu v obchodním či živnostenském rejstříku, adresa bydliště či sídla, popř. doručovací adresa, případná vzájemná komunikace, IP adresa, cookies;

 

popisné údaje: zejména údaje o bankovním spojení;

 

jiné údaje: zejména údaje o objednaném zboží, datum objednávky, číslo objednávky, ceny zboží, datum splatnosti ceny objednaného zboží, údaje o provedené platbě, provedených oznámeních (potvrzení objednávky, informace o pohybu zboží), popisu dodaného zboží a jeho množství, doručení, případném odstoupení od smlouvy, reklamaci a vzájemnou komunikaci.

 

2.4. Pokud s tím vyslovil souhlas při zadání objednávky, zpracovává Prodávající osobní údaje Kupujícího též pro účely zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat zasláním oznámení o tom Prodávajícímu.

 

2.5. Prodávající prohlašuje, že veškeré jím zpracovávané osobní údaje podléhají úrovni zabezpečení odpovídající povaze zpracovávaných osobních údajů a v rámci provozu Prodávajícího jsou přístupné pouze osobám k tomu zvláště určeným a proškoleným. Veškerá komunikace mezi webovým serverem Prodávajícího a zařízením subjektu údajů je šifrována a webové stránky E-shopu a ostatní systémy používané Prodávajícím při provozování E-shopu jsou zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření proti neoprávněným vniknutím a zásahům.

 

2.6. Prodávající rovněž upozorňuje, že internetová stránka, na níž je E-shop umístěn, používá cookies a podobné technologie.

 

III. Právní základ zpracování

 

3.1. Prodávající zpracovává osobní údaje pouze v odpovídajícím rozsahu a v souvislosti s:

 

 • jednáním o uzavření kupní smlouvy,
 • uzavřením a plněním kupní smlouvy,
 • zasíláním obchodních sdělení, udělil-li k tomu Kupující souhlas,
 • ochranou oprávněných zájmů Prodávajícího a
 • plněním povinností vyplývajících pro Prodávajícího ze zvláštních právních předpisů.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

 

4.1. Prodávající zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění některého z účelů zpracování.

 

4.2. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s nákupem Kupujícího v E-shopu zpracovává Prodávající po dobu trvání smlouvy uzavřené s Kupujícím a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a GDPR.

 

4.3. Po uplynutí doby stanovené pro zpracovávání příslušného osobního údaje provede Prodávající jeho výmaz tak, aby jej nešlo obnovit.

 

 1. Práva subjektu údajů

 

5.1. Kupující má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů zejména tato práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům: Kupující má právo od Prodávajícího získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Kupující právo kdykoli doplnit.

 

Právo na opravu a výmaz osobních údajů: Toto právo představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Prodávajícího opravit nebo zlikvidovat osobní údaje, které o Kupujícím zpracovává, pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky a Kupující o to požádá. Veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů Prodávající oznamuje jednotlivým příjemcům osobních údajů.

 

Kupující má právo, aby správce – Prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Kupující právo kdykoli vznést námitku.

 

Právo na přenositelnost údajů: Kupující má možnost získat osobní údaje, které Prodávajícímu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: uplatní se pouze ve vztahu k zasílání obchodních sdělení; jinak se neuplatní, jelikož osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Kupujícím, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 

V případě, že bude Kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – Prodávajícím, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o právech přednášejícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

6.1. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o jakékoli změně osobních údajů, které Prodávajícímu poskytl a které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

 

6.2. Prodávající tímto informuje, že osobní údaje Kupujícího nebo některé z nich mohou být zpřístupněny některým z následujících příjemců:

 

 • zaměstnancům Prodávajícího a osobám vykonávajícím pro něj práci mimo pracovní poměr;
 • osobám vykonávajícím pro Prodávajícího práci či poskytujícím mu služby na základě samostatné smlouvy;
 • osobám spravujícím účetnictví Prodávajícího a poskytujícím Prodávajícímu daňové poradenství;
 • osobám poskytujícím Prodávajícímu právní služby;
 • orgánům veřejné moci v případech, kdy tak zákon stanoví.

 

6.3. Prodávající nepředává osobní údaje Kupujícího do třetí země (ani příjemci ve třetí zemi) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.4. Tato Informace je účinná od 1.9.2019. Prodávající si vyhrazuje právo obsah této Informace čas od času dle svého uvážení změnit, přičemž nová Informace se stává účinnou okamžikem jejího uveřejnění Prodávajícím na internetových stránkách E-shopu.

 

6.5. Za zákonnost zpracovávání osobních údajů odpovídá Prodávající. Dozorovým úřadem pro oblast zpracování osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

 

V Praze dne 1.9.2019

 

 

Zpět do obchodu