Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti Czech Figure Skating s.r.o., IČO 04334434, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 246058, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Prodávající“).

 

 1. Úvodní ustanovení

 

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, tj. Prodávajícího a jakékoli další fyzické nebo právnické osoby, která jakožto zákazník Prodávajícího (dále jen „Zákazník“), nakoupila zboží (tj. zejména upomínkové předměty a oblečení – dále jen „Zboží“) ze sortimentu Prodávajícího umístěného v internetovém obchodě, který Prodávající provozuje na internetových stránkách www.czechskating.org (dále jen „E-shop“).

1.2.    Veškeré právní vztahy těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku (dále jen „Spotřebitel“). V případě, že se ve VOP objevuje termín „Zákazník“ samostatně, označuje též Zákazníka, který je Spotřebitelem (dále jen „Zákazník/Spotřebitel“).

1.3.    Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, na jejímž základě Prodávající prodává Zákazníkovi Zboží a Zákazník toto Zboží kupuje (dále jen „Smlouva“). Učiněním objednávky Zboží (dále též jen „Objednávka“) Zákazník současně potvrzuje, že se s VOP seznámil, a to v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy, že s nimi souhlasí a vyjadřuje svou vůli být těmito VOP vázán, a to v celém jejich rozsahu a ve znění, v jakém byly uveřejněny na internetových stránkách E-shopu v okamžiku učinění Objednávky.

 

 1. Nabídka Zboží

 

2.1.    Prodávající nabízí v E-shopu k prodeji Zboží tam vyobrazené s tím, že každý kus Zboží obsahuje též informaci o ceně, za kterou si jej Zákazník může objednat (dále jen „Cena“).

2.2.    Cena Zboží nabízeného v E-shopu je smluvní a vždy uvedená včetně daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů. Prodávající přitom upozorňuje a Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Cena nezahrnuje případné náklady spojené s balením a dodáním Zboží, které budou v závislosti na způsobu dodání Zboží Zákazníkovi účtovány nad rámec sjednané Ceny (dále jen „Náklady“). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží jsou uvedeny na internetových stránkách E-shopu.

2.3.    Nabídka Zboží, jeho Cena a Náklady zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na internetových stránkách E-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nabídky Zboží, jeho Ceny a Nákladů.

 

III. Objednávka Zboží

 

3.1.    Zákazník bere na vědomí, že nabídka Zboží uveřejněná na internetových stránkách E-shopu není návrhem na uzavření Smlouvy, nýbrž výzvou k učinění takového návrhu.

3.2.    Návrhem na uzavření Smlouvy je Objednávka učiněná Zákazníkem, a to způsobem upraveným v těchto VOP.

3.3.    Objednávku činí Zákazník prostřednictvím E-shopu, přičemž před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněna kontrola a oprava chyb vzniklých při jejím zadání. Objednávku učiní Zákazník tak, že vyplní a odešle příslušný objednávkový formulář.

3.4.    Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že každá učiněná Objednávka je závazným návrhem na uzavření Smlouvy.

 

 1. Smlouva

 

4.1.    Uzavřením Smlouvy Prodávající prodává Zákazníkovi Zboží za sjednanou Cenu a Zákazník jej za tuto Cenu kupuje. Současně s tím se Prodávající zavazuje Zboží Zákazníkovi odevzdat a umožnit mu nabýt k tomuto Zboží vlastnické právo. Zákazník se pak zavazuje toto Zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou Cenu.

4.2.    K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem dochází okamžikem, kdy je Zákazníkem zaplacena Prodávajícímu záloha na dodání Zboží ve výši sjednané Ceny a Nákladů (dále jen „Záloha“). Zálohu Zákazník zaplatí buďto bezhotovostně převodem bezprostředně po odeslání Objednávky nebo na základě zálohové faktury doručené mu po odeslání Objednávky emailem. Uhrazení Zálohy je Zákazníkovi potvrzeno prostřednictvím emailu, a to doručením potvrzení o provedené úhradě včetně daňového dokladu – faktury (dále jen „Potvrzení“).

 

 1. Dodání Zboží

 

5.1.    Zákazník je povinen objednané Zboží převzít. Zboží zakoupené Zákazníkem v E-shopu mu bude dodáno zasláním na jím uvedenou adresu v České republice či na Slovensku, a to prostřednictvím společnosti Geis Parcel CZ s.r.o., IČO 63077051.

5.2.    Lhůta pro dodání Zboží se řídí údajem o jeho dostupnosti uvedeným v E-shopu.

5.3.    Není-li zakoupené Zboží možné dodat v uvedené dodací lhůtě, Prodávající o této skutečnosti Zákazníka neprodleně vyrozumí, a to společně s informací o náhradním termínu dodání objednaného Zboží, případně nabídne Zákazníkovi Zboží náhradní (srovnatelné). Zákazník je v takovém případě oprávněn náhradní termín dodání či nabídku náhradního Zboží odmítnout a od Smlouvy odstoupit.

5.4.    V případě, že z důvodů na straně Zákazníka je nutné dodání Zboží opakovat, zavazuje se Zákazník uhradit veškeré náklady spojené s jeho opakovaným dodáním.

5.5.    Při převzetí Zboží od dopravce je Zákazník povinen zkontrolovat stav zásilky (zejm. neporušenost obalu a počet kusů zásilky) a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně dopravci oznámit.

 

 1. Platba za Zboží

 

6.1.    Cenu Zboží a Náklady Zákazník platí prostřednictvím Zálohy, a to:

 

 1. a) bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího prostřednictvím platby online provedené platební kartou, a to zadáním příslušných údajů v objednávkovém systému Prodávajícího, nebo
 2. b) na základě zálohové faktury přiložené k potvrzení o zadání Objednávky doručené Zákazníkovi na jeho emailovou adresu bezprostředně po odeslání Objednávky.

 

6.2.    O provedené úhradě je Zákazník informován doručením Potvrzení.

 

VII. Odstoupení od Smlouvy

 

7.1.    Nad rámec důvodů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

 

 1. a) Zákazník objednané Zboží řádně nepřevezme,
 2. b) Prodávající nebude z objektivních důvodů ležících mimo sféru jeho vlivu či z důvodu zásahu vyšší moci schopen objednané Zboží Zákazníkovi dodat za sjednaných podmínek ani v přiměřené náhradní lhůtě.

 

7.2.    Odstoupí-li od Smlouvy Zákazník, který není Spotřebitelem, je povinen na své náklady vrátit Zboží Prodávajícímu nepoškozené, nepoužité, úplné, neopotřebené, pokud možno v původním obalu a se všemi identifikačními štítky, neprané a stejné velikosti, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy od Smlouvy odstoupil. Zákazník, který není Spotřebitelem, bere na vědomí a souhlasí s tím, že vrátí-li Prodávajícímu Zboží nekompletní nebo prokazatelně použité či poškozené, má vůči němu Prodávající právo na peněžitou náhradu za snížení hodnoty Zboží, a to až do výše Ceny Zboží – tento nárok je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení Ceny.

 

VIII. Odstoupení od Smlouvy Zákazníkem/Spotřebitelem

 

8.1.    Zákazník/Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zakoupeného Zboží nebo ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy uvedená v předchozí větě se považuje za zachovanou, pokud Zákazník/Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

8.2.    Zákazník/Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit zasláním písemného oznámení na adresu Prodávajícího: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo emailem na adresu: eshop@czechskating.org. Pro účely odstoupení od Smlouvy pak může využít formulář, který tvoří přílohu těchto VOP.

8.3.    V případě odstoupení je Zákazník/Spotřebitel povinen vrátit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu zpět zakoupené Zboží, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

8.4.    Pokud Zákazník/Spotřebitel od Smlouvy odstoupil, vrátí mu Prodávající zaplacenou Cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit Cenu dříve, než mu je Zboží odevzdáno nebo prokázáno, že mu bylo Zboží odesláno. Společně s Cenou vrátí Prodávající Zákazníkovi/Spotřebiteli rovněž uhrazené Náklady.

8.5.    Zákazník/Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti. Zákazník/Spotřebitel bere na vědomí, že vrátí-li Prodávajícímu Zboží s hodnotou sníženou v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, má Prodávající vůči němu nárok na peněžitou náhradu za snížení hodnoty Zboží.

8.6.    V případě odstoupení od Smlouvy nese Náklady spojené s navrácením Zboží Zákazník/Spotřebitel, jestliže toto Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

 

 1. Práva Zákazníka z vadného plnění

 

9.1.    Je-li plněno vadně, má Zákazník práva z vadného plnění. Práva Zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a v případě Zákazníka/Spotřebitele též Zákona o ochraně spotřebitele.

9.2.    Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady, tzn., že v době, kdy Zákazník Zboží převzal, zejména:

 

 1. a) má Zboží vlastnosti, které si strany Smlouvou ujednaly, popř. vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné,
 2. b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, a
 3. c) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

9.3.    Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později, popř. i později vzniklá vada, způsobil-li ji Prodávající porušením své povinnosti. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím.

9.4.    V případě vadného Zboží má Zákazník práva podle § 2169 Občanského zákoníku, přičemž vada, která se projeví v průběhu šesti měsíců ode dne jeho převzetí, zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že existovala již při jeho převzetí.

9.5.    V případě reklamace Zboží, vydá Prodávající Zákazníkovi písemné potvrzení o přijetí reklamace, obsahující zejména informaci o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jaká vada je Zboží vytýkána a jaké právo z vadného plnění Zákazník uplatnil. Prodávající přitom upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že takové písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace s tím, že oprávněnost reklamace bude posouzena až následně, v rámci reklamačního řízení.

9.6.    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci (včetně případného odstranění vady) vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění (ledaže se Prodávající se Zákazníkem/Spotřebitelem dohodnou jinak). Následně vydá Prodávající Zákazníkovi/Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně též písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.7.    Zákazník je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace, a to zejména dodáním reklamovaného Zboží. O prodlení s dodáním Zboží se prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace Prodávajícím.

9.8.    V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu nejnižších nákladů nutných pro uplatnění reklamace (zejm. základní poštovné); Prodávající nehradí náklady na expresní přepravu a obdobné služby, jejichž využití není pro reklamaci nezbytně nutné. O proplacení nákladů je Zákazník povinen požádat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace.

 

 

 

 1. Ostatní ustanovení

 

10.1. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své dozorové působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce (adresa ústředního inspektorátu: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: www.coi.cz). Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

10.2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu či komukoliv jinému umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.

10.3. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní E-shopu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků, a který je v souladu s jeho účelovým určením.

10.4. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi/Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.5. Zákazník/Spotřebitel výslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 1 Občanského zákoníku a údajů dle § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku formou zveřejnění na internetových stránkách E-shopu, jakož i formou jejich zahrnutí do těchto VOP, které je možné uchovat a opakovaně zobrazovat a takové sdělení těchto údajů považuje za dostatečné.

10.6. Kontaktní údaje Prodávajícího - adresa pro doručování písemností: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha, emailová adresa: eshop@czechskating.org.  

 

 1. Řešení sporů

 

11.1. Vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje Prodávající zejména prostřednictvím e-mailové adresy eshop@czechskating.org. Se stížností se Zákazník může obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

11.2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem/Spotřebitelem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Zákazník/Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.3. Pokud vztah Smlouvou založený a/nebo s ní související obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednávají strany, že takový vztah se v plném rozsahu řídí právem České republiky s tím, že k řešení případného sporu jsou příslušné soudy České republiky, s místní příslušností určenou dle sídla Prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit dohodou stran.

11.4. Nedílnou součást těchto VOP tvoří příloha – vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je určen zejména pro použití Zákazníkem/Spotřebitelem.

 

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

12.1. VOP jsou Zákazníkovi k dispozici na internetové stránce E-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo VOP čas od času měnit dle svého uvážení, přičemž nové znění VOP se stává účinným jejich uveřejněním na internetové stránce E-shopu.

12.2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.6.2019.

 

Zpět do obchodu